Thursday, 03/12/2020 - 20:55|
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2020-2021.
 • Trình Ngọc Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.886.609
  • Email:
   tnman.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung, điều hành mọi công việc hoạt động của Phòng và chủ tài khoản thứ nhất của ngành và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   - Phụ trách công tác tư tưởng - chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chủ trương của Đảng các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước và địa phương; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển giáo dục; chương trình đổi mới giáo dục; công tác đối ngoại; công tác cán bộ và tổ chức bộ máy theo sự phân cấp; công tác tài chính; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, các đề án, dự án kiên cố hóa trường học; cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

   - Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và toàn bộ hoạt động của Phòng.

 • Nguyễn Xuân Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.886.610
  • Email:
   nxnghi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác như sau:

             - Điều hành các hoạt động chung của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền hoặc đi vắng và chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan.

             - Phụ trách giáo dục Mầm non, Tiểu học, công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Văn thư - Tổng hợp; cải cách thủ tục hành chính; các Hội đoàn thể.

             - Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; các đề án, dự án liên quan đến phát triển giáo dục mầm non, tiểu học.

             - Quản lý về thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học hoạt động giáo dục.

             - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; phổ cập giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục cấp mầm non, tiểu học.

             - Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực được phân công.

             - Ngoài những nhiệm vụ trên còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND huyện, Trưởng phòng trực tiếp giao nhiệm vụ.

   - Ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

             - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

 • Đặng Trần Trung Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.881.526
  • Email:
   dttdong.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác như sau:

             - Phụ trách giáo dục trung học cơ sở(THCS); công tác tổ chức cán bộ.

             - Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; các đề án, dự án liên quan đến phát triển giáo dục THCS.

             - Quản lý về thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép trường THCS hoạt động giáo dục.

             - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; phổ cập giáo dục; trung tâm học tập công đồng; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; dạy thêm, học thêm cấp THCS.

             - Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực được phân công.

             - Ngoài những nhiệm vụ trên còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND huyện, Trưởng phòng trực tiếp giao nhiệm vụ.

             - Ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

             - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.